Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: GŁÓWNY KSIĘGOWY

  • Autor: Renata Święciak - Ruda
  • Data publikacji: 10 maja 2022
  • Godzina publikacji: 12:40
  • Kategoria: Oferty pracy

 DYREKTOR ZESPOŁU LICEALNO-SPORTOWEGO

 W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM

 

OGŁASZA

 

nabór na wolne stanowisko urzędnicze: GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miejsce wykonywania pracy: Zespół Licealno-Sportowy w Aleksandrowie Łódzkim

 ul. Marii Skłodowskiej- Curie 5, 95-070 Aleksandrów Łódzki

 Wymiar etatu: pełny etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Data zatrudnienia: 01.07.2022 r.

I. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem głównego księgowego

Wymagania niezbędne:

1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym 
do wykonywania  obowiązków głównego księgowego;

5. spełnia jeden z poniższych warunków:

a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę  w księgowości,

b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 
6-letnią praktykę w księgowości,

c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg  rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych , wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 

 

Wymagania dodatkowe:

1. Znajomość księgowości budżetowej.

2. Znajomość  przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych , ustawy o rachunkowości, prawa o zamówieniach publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, Karty Nauczyciela, Prawo Oświatowe, przepisów dotyczących podatków, ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy.

3. Biegła obsługa komputera, w tym znajomość programów: VULCAN, PŁATNIK, SJO BESTIA.

4. Umiejętność interpretowania przepisów.

II. Zakres odpowiedzialności i uprawnień na stanowisku głównego księgowego.

Podstawowy zakres obowiązków  obejmuje między innymi:

1. Prowadzenie rachunkowości jednostki.

2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi .

3.Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji  gospodarczych i finansowych z planem finansowym.

4. Dokonywanie wstępnej kontroli rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

5. Sporządzanie planów, sprawozdań finansowych jednostki i statystyki publicznej.

6. Opracowanie projektu budżetu.

7. Bieżąca analiza realizacji budżetu.

8. Dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych.

9. Sporządzanie list płac, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10. Dokonywanie rozliczeń z ZUS za pomocą programu PŁATNIK.

11. Dokonywanie rozliczeń z Urzędem Skarbowym w zakresie PIT 11, PIT 4.

12. Dokonywanie przelewów drogą elektroniczną .

13. Czuwanie nad zgodnością umów z obowiązującymi przepisami.

III. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny, CV.

2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

3. Kserokopie świadectw pracy.

4. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych 
oraz korzystania  z pełni praw publicznych.

5. Oświadczenie kandydata potwierdzające, iż nie był prawomocnie skazany za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko  wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego o treści: „Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Zespół Licealno-Sportowy w Aleksandrowie Łódzkim, moich danych osobowych przekazanych przeze mnie w CV, liście motywacyjnym i innych dokumentach w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacji. Zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 ust. 11 RODO. Zapoznałam/em się z obowiązkiem informacyjnym”

IV. Termin i miejsce składania dokumentów:

1. Termin : do 15.06.2022 r.

2. Sposób składania dokumentów aplikacyjnych:  osobiście lub listownie do sekretariatu szkoły (liczy się termin wpływu dokumentów do szkoły), w zamkniętych kopertach
z dopiskiem „Konkurs na stanowisko głównego  księgowego”

3. Miejsce składania dokumentów :  

Zespół Licealno-Sportowy w Aleksandrowie Łódzkim

ul. Marii Skłodowskiej- Curie 5, 95-070 Aleksandrów Łódzki

 

DODATKOWE INFORMACJE

1. Aplikacje, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu lub stempla pocztowego).

2. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni  telefonicznie.

3. Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej ZLS, na stronie internetowej szkoły.

4. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną komisyjnie zniszczone .

5. Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 42 712 74 40

 

Dyrektor Zespołu Licealno-Sportowego 

w Aleksandrowie Łódzkim

Renata Święciak-Ruda

 

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY 10.05.2022 12:42 pdf 59,24 KB 0

Historia zmian

Data Użytkownik Czynność
2022-05-10 12:42:33 Renata Święciak - Ruda Aktualizacja
2022-05-10 12:42:00 Renata Święciak - Ruda Aktualizacja
2022-05-10 12:40:53 Renata Święciak - Ruda Pierwsza publikacja