Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Deklaracja dostępności

  • Autor: Renata Święciak - Ruda
  • Data publikacji: 20 maja 2020
  • Godzina publikacji: 11:47
  • Kategoria: Menu podmiotowe

Właściwa treść Deklaracji Dostępności

Zespołu Licealno-Sportowego w Aleksandrowie Łódzkim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: 

http://sms-kopernik.pl/ 

Data publikacji strony internetowej: 2010-12-14.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-15. 

Status pod względem zgodności z ustawą 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. 

Niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo – skany.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 2020-03-31. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

osoba kontaktowa - Elżbieta Nowicka,
adres e-mail - sekretariat@sms-kopernik.pl
numer telefon - 42 7127440.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Szkoła nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych, tj. nie posiada windy, pochylni oraz zjazdów. Łazienki również nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Parking znajdujący się przy szkole nie ma wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Szkoła posiada monitoring . Przy wejściu do szkoły znajduje się dzwonek.

Brak możliwości korzystania z tłumacza języka migowego – na miejscu oraz on-line.

Dyrektor wyraża zgodę na wejście osoby niepełnosprawnej z psem asystującym.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych


Historia zmian

Data Użytkownik Czynność
2020-05-20 11:50:39 Renata Święciak - Ruda Aktualizacja
2020-05-20 11:50:06 Renata Święciak - Ruda Aktualizacja
2020-05-20 11:49:53 Renata Święciak - Ruda Aktualizacja
2020-05-20 11:49:35 Renata Święciak - Ruda Aktualizacja
2020-05-20 11:49:23 Renata Święciak - Ruda Aktualizacja
2020-05-20 11:48:56 Renata Święciak - Ruda Aktualizacja
2020-05-20 11:48:44 Renata Święciak - Ruda Aktualizacja
2020-05-20 11:47:03 Renata Święciak - Ruda Pierwsza publikacja